ارکان و شرایط تحقق مسئولیت مدنی شهرداری و بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی

پروپوزال بررسی تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس متاثر از قدرتهای خارجی

مبانی نظری بررسی تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس متاثر از قدرتهای خارجی

بررسی آفات درونی کشورهای حاشیه خلیج فارس و بحرانهای درونی این کشورها

پیشینه تاریخی نظام های امنیتی در خلیج فارس به ترتیب جایگزینی

تحلیل اثرات متغیرهای منطقه ای در ظهور و سقوط طرحهای امنیتی در خلیج فارس

مداخله قدرتهای برون منطقه ای در استقرار سیستمهای امنیت خلیج فارس

پروپوزال توسعه پایدار با برنامه ریزی گردشگری

مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

بررسی و تشریح پتانسیل جاذبه های گردشگری شهرستان شوش

ضرورت و رویکرد برنامه ریزی توسعه گردشگری و بررسی فرآیند آن

مشخصه های طبیعی و انسانی شهر شوش

نظریه های گردشگری و بررسی ماهیت و اهداف صنعت گردشگری

خصوصیات طبیعی، انسانی شهرستان شوش و بررسی جاذبه های گردشگری آن

رابطه فرم و نقوش سفالینه های شوش

تحلیل معنایی نقش های سفالینه های نقش و نگار شوش

ارزیابی فرم سفالهای شوش

پیشینه سفالگری در ایران

پروپوزال ارزیابی فقهی حدود شناسی حجاب در مذاهب پنجگانه و نظام حقوقی ایران

مبانی نظری ارزیابی فقهی حدود شناسی حجاب در مذاهب پنجگانه و نظام حقوقی ایران

ارزیابی فقهی حدود شناسی حجاب در مذاهب پنجگانه و نظام حقوقی ایران

بررسی حجاب از نگاه عالمان دینی و نظام حقوقی ایران

ارزیابی مستندات حجاب

اصول فقهی حجاب و مسئولیت نظام اسلامی‏

پرپوزال بررسی چالشها و راهکارهای امر به حجاب و نهی از بدحجابی

مبانی نظری بررسی چالشها و راهکارهای امر به حجاب و نهی از بدحجابی

مطالعه و وارسی نقوش و شکل در سفالینه

ارزیابی مقایسه ای حجاب زنان در فقه شیعه و اهل کتاب

پروپوزال ارزیابی مقایسه ای حجاب زنان در فقه شیعه و اهل کتاب

مبانی و ادله فقهی حدود حجاب زن در فقه امامیه